Academic Committee

Yaolin Shi, Director, GUCAS, China

Yuntai Chen, CEA-IGP, China

Yong Chen, CEA, China

Zhenmin Jin, CUG, China

Jiaqi Liu, IGGCAS, China

Jin Ma, CEA-IG, China

Zongjin Ma, CEA-IG, China

Rixiang Zhu, IGGCAS, China

Yongshun Chen, PKU, USA

Xiaofei Chen, USTC, China

Xuebin Chi, CNIC, China

Rongshan Fu, USTC, China

Rui Gao, CAGS-IG, China

Huadong Guo, CEODE, China

Mian Liu, MU, USA

Xuanxue Mo, CUG, China

Zhongliang Wu, CEA-IGP, China

Benjamin Fong Chao, SINICA, China

Yongfei Zheng, USTC, China